IB

De intern begeleider is voor leerkrachten en voor ouders een aanspreekpunt voor vragen van didactische (leren) en/of pedagogische (opvoeding) aard. De intern begeleider houdt de voortgang van kinderen in de gaten door middel van gesprekken en observaties.

Soms zijn de zorgen groter dan we in de reguliere overleggen kunnen oplossen. Op dat moment kan de school hulp vragen aan instanties die aan de school verbonden zijn. Er vindt dan een OZO (Onderwijs en Zorg Ondersteuning) gesprek plaats met betrokkenen. In ieder geval de ouder en de school. Dit zijn besprekingen rondom leerlingen of gezinnen die extra hulp nodig hebben. Bij het overleg kunnen aanwezig zijn: de schoolmaatschappelijk werker, de schoolverpleegkundige, jeugdhulpverlening of iemand van Passend Onderwijs. Indien uw kind besproken wordt, wordt daarvoor vooraf uw toestemming gevraagd. U wordt vanaf het eerste signaal betrokken bij de zorg rondom uw kind. We vinden het belangrijk dat u betrokken bent en blijft bij het hele proces.